COMMUNITY - LED INCLUSIVE PARTNERSHIPS PROJECT

CLIP

 ПРОЕКТ НА ИНКЛУЗИВНИ ПАРТНЕРСТВА ВО ЗАЕДНИЦИТЕ

Основни информации

Фондацијата за образовни и културни иницијативи „Чекор по чекор“ - Македонија го спроведува проектот „Инклузивни партнерства во заедниците“ со финансиска поддршка од Европската Комисија преку Европскиот инструмент за демократија и човекови права (ЕИДХР) 2016-2017 - Поддршка за граѓанското општество преку национални програми за поддршка (European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) 2016-2017 Supporting a civil society through Country-Based Support Schemes (CBSS)), во соработка со Здружението на студенти и младинци со хендикеп, Скопје.

Проектот се спроведува од март 2018 до февруари 2020 г. и јa поддржува инклузијата преку достапни локални услуги дизајнирани по мерка на лицата/младите со попреченост во образованието и процесот на вработување. Партнерите на Проектот се претставени во табелата подолу:

Партнери

Општина

Основни училишта

Средни училишта

Невладини организации

Карпош

ООУ „Јан Амос Коменски“
ООУ „Димо Хаџи Димов“

СУГС „Георги Димитров“

„Сината птица“

Тетово

ООУ „Андреја Савевски Кикиш“
ООУ „Лирија“

СОТУ „Ѓоце Стојчески“

 

„Хендимак“

Гостивар

ООУ „Исмаил Ќемали“

СОТУ „Гостивар“

„Хендимак“

Куманово

ООУ „Христијан Карпош“
ООУ „Браќа Миладиновци“
ООУ „Кочо Рацин“
ООУ „Бајрам Шабани“

СОУ „Перо Наков“
ССОУ „Киро Бурназ“

„Инклузива“
„Порака Наша“

Велес

ООУ „Блаже Конески“ ООУ „Маца Овчарова“

СОУ „Гимназија Кочо Рацин“

„Мобилност“

Струмица

ООУ „Сандо Масев“ ООУ „Гоце Делчев“

СОУ „Јане Сандански“

„Вера“

ПАРТНЕРИ

USAID OSI Member of ISSA-logo-final FOSIM
Save the children EU DIC Биро за развој на образованието