ПРОЕКТ
ЗАЈАКНУВАЊЕ НА УЛОГАТА НА ГРАЃАНСКОТО ОПШТЕСТВО ВО ОСИГУРУВАЊЕТО РАМНОПРАВНОСТ И КВАЛИТЕТ ВО ПРЕДУЧИЛИШНОТО ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И ЗГРИЖУВАЊЕ (3Е)