МОЖНОСТИ ЗА СОРАБОТКА

Јавен повик за набавка на опрема во рамки на проектот „Биди ИН, биди ИНклузивен, биди ИНклудиран“

ОБЈАВА ЗА НАБАВКА НА ОПРЕМА ЗА СЕНЗОРНА СОБА, ЕДУКАТИВНИ, ДИДАКТИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ И  РЕХАБИЛИТАЦИСКО-РЕКРЕАТИВНА ОПРЕМА,  АСИСТИВНА ТЕХНОЛОГИЈА, ИНТЕРАКТИВНА ТАБЛА И МАСА ТАБЛЕТ, ОПРЕМА ЗА ДЕТСКО ИНКЛУЗИВНО ИГРАЛИШТЕ И РЕХАБИЛИТАЦИСКА ОПРЕМА ЗА НАДВОРЕШНИ ИГРАЛИШТА

1. Објавa број: БИДИ ИН - 2021/1
2.
Финансирање: Проект „Биди ИН, биди ИНклузивен, биди Инклудиран“ финансиски поддржан од Делегацијата на Европската Унија во Република Северна Македонија
3.
Нарачател: Фондација за образовни и културни иницијативи „Чекор по чекор“ (понатаму само Фондацијата)
4.
Корисници на опремата: 15 училишта од Република Северна Македонија


ПРЕДМЕТ НА НАБАВКАТА

5. Опис на набавката:

Предмет на набавката е испорака, инсталација, одржување во и вон гарантен рок и сервис обезбеден од страна на понудувачот на опрема за сензорна соба, едукативни и дидактички материјали и рехабилитациско-рекреативна опрема, асистивна технологија, интерактивна табла и маса таблет, опрема за детско инклузивно игралиште и рехабилитациска опрема за надворешни игралишта, дадени во пет целини.

6. Име на целината (комплетната документација се добива согласно долунаведените барања)

Целина 1: Опрема за сензорна соба, едукативни, дидактички материјали и рехабилитациско- рекреациска опрема
Целина 2: Асистивна технологија
Целина 3: Интерактивна табла и маса таблет
Целина 4: Опрема за детско инклузивно игралиште
Целина 5: Рехабилитациска опрема за надворешно игралиште


УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО

7. Подобност и правила на потекло

(1) Понудувачи можат да бидат трговски фирми од Република Северна Македонија (во понатамошниот текст РСМ) и од странство. Оние фирми со кои Фондацијата има претходно соработувано мора целосно, квалитетно и навремено да ги имаат исполнето евентуалните поранешни обврски.

Воедно, понудувачите не смеат да се најдат во ниту една од следниве ситуации:

 • да се во стечај, неликвидни или во постапка на ликвидација, каде со нив управуваат стечаен управник или суд, односно се во договор со доверители,
 • да се суспендирани нивните деловни активности,
 • со конечна пресуда или конечна административна одлука да е утврдено дека ги прекршиле своите законски обврски за плаќање даноци или придонеси;
 • со конечна пресуда или конечна административна одлука е утврдено дека се виновни за сериозни повреди на законските или етичките стандарди на професијата, и
 • да ги нарушуваат етичките стандарди на професијата со стапување во договор со други економски оператори со цел нарушување на конкуренцијата.

(2) Воедно понудувачите треба да бидат во состојба, односно да поседуваат доволни финансиски, технички и кадровски капацитети за да ги исполнат барањата од соодветната целина/соодветните целини на која/кои се пријавуваат.

(3) Потекло на производите и националноста на понудувачот: Нема ограничувања врзани со националноста на понудувачот, понудувачот и потеклото, согласно договорот за Спроведување на проектот (ИПА/2020/417-989) потпишан меѓу Европската Унија и Фондацијата, но производите на фирми со седиште од Европска Унија и производите со потекло од долунаведените земји имаат предност (изразена со начинот на бодување). Земјите кои согласно правилата на донаторот на средствата имаат предност како земји на потекло се: Земјите членки на ЕУ, Велика Британија, Исланд, Лихтенштајн, Норвешка, Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Србија, Црна Гора, Турција и Република Северна Македонија. Овој критериум се воведува со цел обезбедување на соодветен квалитетна понудените производи и придржување кон стандардите за еко-биолошка безбедност. Сертификатот за стандард за квалитет (ISO) исто така ќе се земе предвид при доделувањето на бодови поврзани со квалитет.

Седиштето на производителот ќе се докажува со официјална писмена изјава, а земја на производство со сертификат добиен при увоз кој е прифатен како валиден и во процесот на царинење во РС Македонија (Еур 1, фактура со зацрнети влезни цени, во која се наведени земји на потекло, заверена од извозната царина или сл.). За производи произведени во МК (за Целина 4 и 5) се доставува изјава од производителот. Потеклото на производите е услов кој мора да биде исполнет и ќе се докажува покрај со официјална писмена изјава или со оригинално пакување од чиј печатен опис е очигледно потеклото. Доколку ваков податок на пакувањето нема или е нејасен и општ (на пример Произведено во ЕУ или сл.) ќе се смета дека не е произведено во земјите кои имаат предност при бодувањето. За таа цел, Фондацијата го задржува правото да побара на увид примероци од понудени артикли за да се увери во оригиналноста на пакувањето.  Овие документи не треба да се достават во понудата, туку ќе се достават од најуспешниот понудувач пред испорака и ќе бидат услов за исплата.

За Целините 1, 4 и 5 ќе се прифаќаат производи на фирми со седиште и место на производство во наведените земји.

 За Целините 2 и 3 ќе се прифаќаат и производи од други земји, но предност ќе имаат производи на фирми со седиште и место на производство исклучиво во наведените земји. Ова се должи на специфичноста на бараните производи, кои служат за поддршка и асистенција на развојот и едукацијата на ученици со попреченост и како такви не можат да се најдат често на пазарот. Фондацијата го задржува правото да се увери во квалитетот со увид во примероци.

8. Основа за исклучување
Понудувачите мора да изјават дека не се во ситуација наведена во првиот дел на Точка 7 и дека ги исполнуваат барањата од вториот дел од Точка 7, што се прави со пополнување на самиот Образец за понуда, во делот Изјава согласно барањата на тендерот.

9. Број на понуди
Еден понудувач може да даде целосна понуда за една, повеќе или сите целини. Секоја целина е предмет на еден договор и спецификацијата дадена во неа е неделива. Понудувачот е должен да ги понуди сите ставки на зададената целина. Некомплетни понуди за поединечна целина нема да бидат разгледувани.

10. Гаранции
Понудувачите НЕ ТРЕБА да достават Банкарска гаранција за обезбедување на понудата (Тендерска гаранција).

На успешниот понудувач ќе му биде побарано да обезбеди Гаранција за добро извршување на работите во вредност од 10% од вредноста на договорот, изразена во МКД. Истата (со текст како што е даден во примерот) мора да биде доставена пред потпишување на договорот од страна на Нарачателот. Ако понудувачот не го направи тоа во овој период тогаш договорот ќе биде поништен, а постапката ќе биде повторена со следниот најповолен понудувач. Оваа гаранција ќе се побара САМО доколку првоизбраниот Понудувач побара авансно плаќање.

11. Валидност на понудата

Понудите мора да останат валидни до 31 декември 2021 година.

12. Краен рок на извршување

40 календарски дена по доставување на писмено барање за сукцесивна нарачка од страна на Фондацијата.


КРИТЕРИУМИ ЗА СЕЛЕКЦИЈА И ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ

13. Бодување и критериуми

За Целина 1

 • 50% (од вкупните бодови) = Цена на побараните производи
 • 5 % (од вкупните бодови) = Цена за транспорт
 • 10 % (од вкупните бодови) = Комплетност на понудата. Понудата е комплетна ако ги содржи сите барани позиции.
 • 5 % (од вкупните бодови) = Референци на понудувачот во РСМ
 • 5 % (од вкупните бодови) = Начин на плаќање
 • 25 % (од вкупните бодови) = Квалитет, кој се докажува со потврда за земја на потекло / земја на производство и потврда за ISO Стандард. Понудите за во кои се нудат повеќе од ПЕТ позиции со производи кои не се со потекло од земјите наведени во точка 7, нема да бидат разгледани.

 

За Целина 2

 • 50% (од вкупните бодови) = Цена на побараните производи
 • 10 % (од вкупните бодови) = Комплетност на понудата. Понудата е комплетна ако ги содржи сите барани позиции.
 • 10 % (од вкупните бодови) = Референци на понудувачот во РСМ
 • 5 % (од вкупните бодови) = Начин на плаќање
 • 25 % (од вкупните бодови) = Квалитет, кој се докажува со потврда за земја на потекло / земја на производство и потврда за ISO Стандард.

 

За Целина 3

 • 45% (од вкупните бодови) = Цена на побараните производи
 • 5 % (од вкупните бодови) = Цена за транспорт
 • 10 % (од вкупните бодови)= Гарантен рок
 • 5 % (од вкупните бодови) = Референци на понудувачот во РСМ
 • 5 % (од вкупните бодови) = Начин на плаќање
 • 5 % (од вкупните бодови) = Сервисна мрежа на понудувачот во РСМ
 • 25 % (од вкупните бодови) = Квалитет, кој се докажува со потврда за земја на потекло / земја на производство и потврда за ISO Стандард.

 

За Целина  4 и 5

 • 45% (од вкупните бодови) = Цена на побараните производи
 • 5 % (од вкупните бодови) = Цена за транспорт
 • 10 % (од вкупните бодови) = Гарантен рок
 • 5 % (од вкупните бодови) = Референци на понудувачот во РСМ
 • 10 % (од вкупните бодови) = Начин на плаќање
 • 25 % (од вкупните бодови) = Квалитет, кој се докажува со потврда за земја на потекло / земја на производство и потврда за ISO Стандард.

 

КОНКУРИРАЊЕ

14. Како да ја набавите комплетната документација

Комплетната документација ќе ја добиете со симнување ТУКА.

Сите прашања во врска со тендерот треба да се испраќаат: по писмен пат на адреса на Фондација за образовни и културни иницијативи „Чекор по чекор“ (Бул. Партизански Одреди 72а, мезанин, 1000 Скопје) и на електронска пошта на: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. (со наведување на бројот на објавата од Точка 1), не подоцна од 5 ден од последниот рок за примање на понудата даден во Точка 15. Фондацијата (ќе одговори на прашањата на ист начин во рок од 2 дена).

15. Краен рок за поднесување на понудите
Заинтересираните понудувачи своите понуди (ЕДЕН ОРИГИНАЛ НА ХАРТИЈА) треба да ги достават во затворен и запечатен коверт со напомена „Објава бр. БИДИ ИН - 2021/1“, со назнака на целината/целините за која/кои се конкурира, на рака или по курирска пошта на следнава адреса:

Фондација „Чекор по чекор“, бул. „Партизански одреди“ 72а (мезанин), 1000 Скопје, РСМ

За понудите испратени по пошта како време на поднесување ќе се смета времето на пристигнување на пратката на адреса на Фондацијата, а НЕ времето на предавање на пратката во пошта.

Краен датум за достава на понудите: најдоцна до понеделник, 01.02.2021 год. до 16.00 часот.

16. Понудите добиени по назначениот рок нема да бидат земени предвид.
Јавно отворање на понудите нема да има!

Договорот ќе се потпише во рок од 7 дена од отворањето на понудите.

 

PARTNERËT

USAID OSI Member of ISSA-logo-final FOSIM
Надеж EU DIC Биро за развој на образованието