МОЖНОСТИ ЗА СОРАБОТКА

Mundësi për biznes

Kërkesë për mbledhje të ofertave për blerje të 400 tablet kompjutorëve  

Fondacioni për iniciativa arsimore dhe kulturore “Hap pas hapi”, nëpërmjet Projektit të
USAID-it “Leximi ju bën udhëheqës” i thërret të gjitha firmat e kualifikuara të regjistruara në Maqedoni të dorëzojnë oferta për blerje të 400 tablet kompjutorëve.
Duke filluar prej 24.07.2015, specifikacionet e nevojshme për tablet kompjutorët mundet të merren në formë elektronike, duke dërguar e-mail në Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo..
Ofertat duhet të dorëzohen në zarfe të mbyllura në zyret e Fondacionit në bul.
“Partizanski odredi” 72a – mezanin, jo më vonë se 07.08.2015 deri më ora 15.
Telefoni për kontakt: 02/ 3077 900. 
                                                        _____________________________________________________________

Kërkesë për mbledhje të ofertave për shtypje për libra me ilustrime për fëmijë

Fondacioni për iniciativa arsimore dhe kulturore “Hap pas hapi, nëpërmjet Projektit të
USAID-it “Leximi ju bën udhëheqës” i thërret të gjitha firmat e kualifikuara të regjistruara në Maqedoni të dorëzojnë oferta për shtypje për libra me ilustrime për fëmijë.
Duke filluar prej 24.07.2015, specifikacionet e nevojshme për shtypje mundet të merren në formë elektronike, duke dërguar e-mail në Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo..
Ofertat duhet të dorëzohen në zarfe të mbyllura në zyret e Fondacionit në bul.
Partizanski odredi 72a – mezanin, jo më vonë se 07.08.2015 deri më ora 15.
Telefoni për kontakt: 02/ 3077 900. 

_____________________________________________________________

Оглас за ангажирање на експерт/и за Проектот „Подобро родителство за подобар успех на ромските деца“

Фондацијата за образовни и културни иницијативи „Чекор по чекор“ - Македонија има потреба од Експерт/експертски тим за изработка на Завршна евалуација на проектот „Подобро родителство за подобар успех на ромските деца“ - Јакнење на капацитетите на Ромските родители и едукатори за успешен ран детски развој.
Овој оглас е отворен само за државјани на Р. Македонија.
Кандидатите треба да достават ги достават бараните документи на следниве адреси: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. или Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo..
- ажурирана професионална биографија, и
- предлог буџет со динамика на активности

Крајниот рок за доставување на апликациите е 15.06.2015 до 12 часот.

Главни задолженија и обврски
Завршната евалуација има за цел да ја утврди ефективноста на проектната интервенција преку утврдување и вреднување на оствареноста на проектните цели.

Цели на ангажманот:

 • да ги утврди промените во политиките кои го условуваат раниот детски развој на ромските деца
 • да го утврди напредокот кај проектните партнери како резултат на обуката и поддршката, со акцент на нивните компетенции и работни практики
 • да го утврди напредокот на децата корисници и степенот до кој проектот влијаел врз овој напредок
 • да ги утврди промените во сознанијата, вештините и ставовите на родителите степенот до кој проектот влијаел врз овие промени
 • да даде препораки за идни активности за одржување унапредување на ефектите на проектот.

Предвидени активности: 

 • преглед на документацијата на проектот (Иницијална студија, месечни извештаи, периодични извештаи, детски портфолија, програмски и тренинг материјал)
 • изготвување на инструменти, прашалници и протоколи за интервјуа, фокус групи и анализа на документацијата 
 • спроведување на анкета, интервјуа, фокус групи со различни учесници, корисници и засегнати страни
 • подготвување на Извештај од евалуацијата на македонски и англиски јазик.

Место на спроведување на активностите: Скопје, општина Шуто Оризари

Одговорно лице: Проектен координатор
Временска рамка: 20 август – 20 октомври 2015
Барани квалификации:

Образование на експертот/експертскиот тим: најмалку втор циклус образовни науки, со стручност во подрачјата: истражувачки постапки, педагогија, андрагогија, психологија и/или социјална работа, и со владеење на англискиот јазик.

Претходно искуство на експертот/експертскиот тим:

 • искуство во проекти од областа на раниот детски развој
 • искуство во проекти од областа на образованието на децата и семејствата Роми
 • искуство во проекти од областа унапредување на јазичните компетенции
 • искуство во подготвување на евалуации
 • искуство во пишување извештаи.


Критериуми за оценување на апликациите:
Апликантите ќе се оценуваат врз основа на исполнување на бараните критериуми, при што техничките критериуми на апликацијата ќе сочинуваат 70% а финансиските критериуми 30% од конечната оценка.
За подетални информации околу проектот обратете се до Проектниот координатор на следнава адреса Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo..

PARTNERËT

USAID OSI Member of ISSA-logo-final FOSIM
Надеж EU DIC Биро за развој на образованието